Cập nhật thông tin cho Proxy Host
Cập nhật thông tin cho Proxy Host

Bước 1:WAF Dashboard, chọn Hosts > Proxy.

Userguide FPT WAF 2022 17

Bước 2: Proxy cần cập nhật thông tin chọn icon Edit.

Userguide FPT WAF 2022 19

Bước 3: Nhập các thông tin cần cập nhật.

Userguide FPT WAF 2022 20

Bước 4: Chọn Update Proxy để lưu các thông tin và trở về trang Proxy Management.

Userguide FPT WAF 2022 21