Tất cả tài liệu

FPT Cloud WAF

  Cập nhật thông tin cho Proxy Host
  Cập nhật thông tin cho Proxy Host
  Updated on 18 Jan 2024

  Bước 1:WAF Dashboard, chọn Hosts > Proxy.

  Userguide FPT WAF 2022 17

  Bước 2:Proxy cần cập nhật thông tin chọn icon Edit.

  Userguide FPT WAF 2022 19

  Bước 3: Nhập các thông tin cần cập nhật.

  Userguide FPT WAF 2022 20

  Bước 4: Chọn Update Proxy để lưu các thông tin và trở về trang Proxy Management.

  Userguide FPT WAF 2022 21