Tất cả tài liệu

FPT Cloud WAF

  Chỉnh sửa máy chủ WAF
  Chỉnh sửa máy chủ WAF
  Updated on 18 Jan 2024

  Để thực hiện chỉnh sửa một máy chủ WAF, quản trị viên thực hiện theo các bước sau đây:

  Bước 1: Chọn máy chủ WAF cần chỉnh sửa.

  Userguide FPT WAF 2022 11

  Bước 2: Chỉnh sửa thông tin của máy chủ WAF

  Quản trị viên có thể chỉnh sửa thông tin gồm: Name, Description, Size

  Userguide FPT WAF 2022 12

  Lưu ý: 

  • Khi thay đổi size của máy chủ WAF, chỉ cho phép quản trị viên thay đổi size mới lớn hơn so với size cũ.
  • Việc thay đổi size WAF có thể gây downtime trong một vài phút cho đến khi hoàn tất thay đổi. Quản trị viên nên thực hiện thay đổi vào thời gian thấp điểm.

   Bước 3: Chọn Update WAF để thực hiện thay đổi.