Tất cả tài liệu

FPT Cloud WAF

  Quản lý Security Rule Sets
  Quản lý Security Rule Sets
  Updated on 18 Jan 2024

  Ngoài Rule Set mặc định của FPT Cloud WAF cung cấp, người dùng có thể tự tạo một Rule Set với các Rule tùy chỉnh để phù hợp với đặc thù endpoint cần bảo vệ.

  Để thêm mới một Rule Set tùy chỉnh, quản trị viên thực hiện các bước sau:

  Bước 1: Chọn Security Rule Sets tại menu để mở màn hình quản lý Security Rule Sets > chọn Create Security Rule Set.

  Userguide FPT WAF 2022 42

  Bước 2: Chọn Create Security Rule Set để mở màn hình thêm mới Rule Set và điền các thông tin bắt buộc:

  • Name: Tên Rule Set mới.
  • Description (không bắt buộc): Mô tả.
  • Replicated From: Chọn Rule Set mà quản trị viên muốn clone và chỉnh sửa.

  Userguide FPT WAF 2022 43

  Bước 3: Chọn Create Security Rule Set để lưu và hoàn tất việc tạo Rule Set.

  Userguide FPT WAF 2022 44

  Tạo Rule tùy chỉnh trong Rule Sets

  Sau khi tạo Rule Set bạn đã có thể thêm các Rule tùy chỉnh theo nhu cầu.

  Để thêm Rule tùy chỉnh mới bạn thao tác như sau:

  Bước 1: Trong Rule Sets Detail cần add thêm Rule, chọn Create Rule.

  Userguide FPT WAF 2022 45

  Bước 2: Nhập các thông tin cần thiết của Rule:

  • File: Đặt tên cho rule.
  • Rule ID: ID của Rule (nằm trong khoảng từ 5.000.000 đến 5.999.999)
  • Status: Trạng thái hoạt động (Enabled/Disabled)
  • Content: Nội dung của rule.
  • Description: Mô tả cho rule.

  Userguide FPT WAF 2022 46

  Bước 3: Chọn Creat Rule để thực hiện tạo Rule mới.

  Userguide FPT WAF 2022 47