Tất cả tài liệu

FPT Cloud WAF

  Thêm mới Stream Host
  Thêm mới Stream Host
  Updated on 18 Jan 2024

  Streams là tính năng mới của Nginx. Streams được dùng để phân luồng chuyển tiếp lưu lượng (traffic) TCP/UDP trực tiếp đến một máy tính khác trong mạng.

  Để cấu hình/thêm mới một Streams thực hiện theo các bước sau đây:

  Bước 1: Chọn Hosts > Streams tại menu để mở màn hình quản lý Stream Host

  Userguide FPT WAF 2022 29

  Bước 2: Nhấn Create Stream để mở màn hình thêm mới một Stream Host và nhập thông tin như sau:

  • Incoming Port
  • Forward Host
  • Forward Port

  Một số tính năng mở rộng: tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng mà quản trị viên chọn các tính năng mở rộng như:

  • TCP Forwarding
  • UDP Forwarding

  Userguide FPT WAF 2022 30

  Bước 3: Nhấn Create Stream để thêm mới Stream Host vừa nhập thông tin hoặc Create & Add Another để thêm mới và mở một màn hình thêm mới stream khác

  Màn hình xem chi tiết Stream Host:

  Userguide FPT WAF 2022 31