Thêm mới Stream Host
Thêm mới Stream Host

Streams là tính năng mới của Nginx. Streams được dùng để phân luồng chuyển tiếp lưu lượng (traffic) TCP/UDP trực tiếp đến một máy tính khác trong mạng.

Để cấu hình/thêm mới một Streams thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Chọn Hosts > Streams tại menu để mở màn hình quản lý Stream Host

Userguide FPT WAF 2022 29

Bước 2: Nhấn Create Stream để mở màn hình thêm mới một Stream Host và nhập thông tin như sau:

  • Incoming Port
  • Forward Host
  • Forward Port

Một số tính năng mở rộng: tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng mà quản trị viên chọn các tính năng mở rộng như:

  • TCP Forwarding
  • UDP Forwarding

Userguide FPT WAF 2022 30

Bước 3: Nhấn Create Stream để thêm mới Stream Host vừa nhập thông tin hoặc Create & Add Another để thêm mới và mở một màn hình thêm mới stream khác

Màn hình xem chi tiết Stream Host:

Userguide FPT WAF 2022 31