Tất cả tài liệu

FPT Cloud WAF

    Quản lý người dùng của WAF Dashboard
    Quản lý người dùng của WAF Dashboard
    Updated on 18 Jan 2024

    Quản lý các tài khoản được phép truy cập vào trang WAF Dashboard. Tại đây người quản trị có thể thêm, sửa, xóa, cập nhật, phân quyền cho các tài khoản có quyền truy cập vào trang quản trị.Userguide FPT WAF 2022 48