Đăng nhập WAF Dashboard
Đăng nhập WAF Dashboard

Bước 1: Sau khi khởi tạo máy chủ WAF thành công, người dùng cần truy cập vào hộp thư đến của địa chỉ email user đã thực hiện tạo WAF để lấy các thông tin đăng nhập vào WAF Dashboard như Link dashboard, Username, Password.

Userguide FPT WAF 2022 3

Bước 2: Truy cập vào Link dashboard và thực hiện đăng nhập.

Userguide FPT WAF 2022 4