Tất cả tài liệu

FPT Cloud WAF

  Đăng nhập WAF Dashboard
  Đăng nhập WAF Dashboard
  Updated on 18 Jan 2024

  Bước 1: Sau khi khởi tạo máy chủ WAF thành công, người dùng cần truy cập vào hộp thư đến của địa chỉ email user đã thực hiện tạo WAF để lấy các thông tin đăng nhập vào WAF Dashboard như Link dashboard, Username, Password.

  Userguide FPT WAF 2022 3

  Bước 2: Truy cập vào Link dashboard và thực hiện đăng nhập.

  Userguide FPT WAF 2022 4