Tất cả tài liệu

FPT Cloud WAF

  Monitor WAF với Dashboard Overview
  Monitor WAF với Dashboard Overview
  Updated on 18 Jan 2024

  Home dashboard là trang tổng quan cho phép người quản trị có một góc nhìn khái quát về hệ thống bằng cách theo dõi các thông số, số liệu của máy chủ WAF.

  Để truy cập Home dashboard bạn thao tác như sau:

  WAF Dashboard, chọn Overview. Ở màn hình này sẽ hiển thị các thông số được thống kê và update liên tục.

  Metrics Description
  Total Hosts Số lượng Proxy Host đã tạo thuộc máy chủ WAF
  Total Redirection Số lượng Redirection Host đã tạo thuộc máy chủ WAF
  Total Stream Số lượng Stream Host đã tạo thuộc máy chủ WAF
  Total Not Found Hosts Số lượng 404 Not Found Host đã tạo thuộc máy chủ WAF
  Active Connections Số connection đang kết nối đến các proxy host.
  Security Events Tổng số lượng security events máy chủ WAF đã chặn và ghi nhận cho các proxy host
  Top By Attack Type Những loại tấn công nhiều nhất đã được máy chủ WAF chặn và ghi nhận.
  Top By RuleID Những loại rule đã vi phạm nhiều nhất của máy chủ WAF
  Top By Host Những proxy host đã chặn và ghi nhận nhiều security event nhất
  Top By Source Attack Những IP nhiều là nguồn tấn công nhiều lần nhất do máy chủ WAF ghi nhận

  Userguide FPT WAF 2022 9