Monitor WAF với Dashboard Overview
Monitor WAF với Dashboard Overview

Home dashboard là trang tổng quan cho phép người quản trị có một góc nhìn khái quát về hệ thống bằng cách theo dõi các thông số, số liệu của máy chủ WAF.

Để truy cập Home dashboard bạn thao tác như sau:

WAF Dashboard, chọn Overview. Ở màn hình này sẽ hiển thị các thông số được thống kê và update liên tục.

Metrics

Description

Total Hosts

Số lượng Proxy Host đã tạo thuộc máy chủ WAF

Total Redirection

Số lượng Redirection Host đã tạo thuộc máy chủ WAF

Total Stream

Số lượng Stream Host đã tạo thuộc máy chủ WAF

Total Not Found Hosts

Số lượng 404 Not Found Host đã tạo thuộc máy chủ WAF

Active Connections

Số connection đang kết nối đến các proxy host.

Security Events

Tổng số lượng security events máy chủ WAF đã chặn và ghi nhận cho các proxy host

Top By Attack Type

Những loại tấn công nhiều nhất đã được máy chủ WAF chặn và ghi nhận.

Top By RuleID

Những loại rule đã vi phạm nhiều nhất của máy chủ WAF

Top By Host

Những proxy host đã chặn và ghi nhận nhiều security event nhất

Top By Source Attack

Những IP nhiều là nguồn tấn công nhiều lần nhất do máy chủ WAF ghi nhận

Userguide FPT WAF 2022 9