Xem thông tin chi tiết Proxy Host
Xem thông tin chi tiết Proxy Host

Bước 1:WAF Dashboard, chọn Hosts > Proxy.

Userguide FPT WAF 2022 17

Bước 2: Chọn Proxy cần xem thông tin chi tiết.

Userguide FPT WAF 2022 18