Tất cả tài liệu

FPT Cloud WAF

  Xem thông tin chi tiết Proxy Host
  Xem thông tin chi tiết Proxy Host
  Updated on 18 Jan 2024

  Bước 1:WAF Dashboard, chọn Hosts > Proxy.

  Userguide FPT WAF 2022 17

  Bước 2: Chọn Proxy cần xem thông tin chi tiết.

  Userguide FPT WAF 2022 18