Tất cả tài liệu

FPT Cloud WAF

  Thêm mới máy chủ WAF
  Thêm mới máy chủ WAF
  Updated on 31 Jul 2023
  Export: PDF

  Bước 1: Ở menu chọn Security > Cloud WAF, chọn Create WAF.

  Userguide FPT WAF 2022 1

  Bước 2: Nhập thông tin WAF và chọn size phù hợp.

  Userguide FPT WAF 2022 2

  Field Description Value
  Name Nhập tên máy chủ WAF Chỉ nhận chữ, số và dấu cách
  Description Nhập mô tả chi tiết của WAF
  Default configured rules Danh sách các tập luật (rule) có sẵn của máy chủ WAF khi tạo
  Size Chọn size của máy chủ WAF dựa theo nhu cầu của người dùng 3 size WAF với cấu hình khác nhau: Small, Medium, Large

  Bạn có thể tham khảo cấu hình cụ thể của từng size theo bảng sau:

  Size Cấu hình cơ bản Network bandwidth Số request/giây có thể xử lý
  Small 1vCPU – 2GB Ram – 50GB bộ nhớ 100 Mbps 50
  Medium 2vCPU – 4GB RAM – 150 GB bộ nhớ 200 Mbps 150
  Large 8vCPU – 8GB RAM – 300GB bộ nhớ 500Mbps 500

  Bước 3: Chọn Create WAF để thực hiện tạo máy chủ WAF theo thông tin và cấu hình đã chọn, tiến độ xử lý sẽ được update ở trường Status trên Cloud Web Application Firewall Management.

  DMCA compliant image