Thêm mới máy chủ WAF
Thêm mới máy chủ WAF

Bước 1: Ở menu chọn Security > Cloud WAF, chọn Create WAF.

Userguide FPT WAF 2022 1

Bước 2: Nhập thông tin WAF và chọn size phù hợp.

Userguide FPT WAF 2022 2

Field

Description

Value

Name

Nhập tên máy chủ WAF

Chỉ nhận chữ, số và dấu cách

Description

Nhập mô tả chi tiết của WAF

Default configured rules

Danh sách các tập luật (rule) có sẵn của máy chủ WAF khi tạo

Size

Chọn size của máy chủ WAF dựa theo nhu cầu của người dùng

3 size WAF với cấu hình khác nhau: Small, Medium, Large

Bạn có thể tham khảo cấu hình cụ thể của từng size theo bảng sau:

Size

Cấu hình cơ bản

Network bandwidth

Số request/giây có thể xử lý

Small

2vCPU – 4GB Ram – 150GB bộ nhớ

100 Mbps

50

Medium

4vCPU – 8GB RAM – 300 GB bộ nhớ

200 Mbps

150

Large

8vCPU – 16GB RAM – 500GB bộ nhớ

500Mbps

500

Bước 3: Chọn Create WAF để thực hiện tạo máy chủ WAF theo thông tin và cấu hình đã chọn, tiến độ xử lý sẽ được update ở trường Status trên Cloud Web Application Firewall Management.