Tất cả tài liệu

FPT Cloud WAF

  Bật/Tắt Proxy Host
  Bật/Tắt Proxy Host
  Updated on 18 Jan 2024

  Bước 1:WAF Dashboard, chọn Hosts > Proxy.

  Userguide FPT WAF 2022 17

  Bước 2:Proxy cần thay đổi trạng thái Bật/Tắt chọn icon More > Chọn chức năng Toggle.

  Userguide FPT WAF 2022 22

  Bước 3: Hộp thoại xác nhận hiện lên. Chọn Run Action để thực hiện thao tác.

  Userguide FPT WAF 2022 23