Tất cả tài liệu

FPT Cloud WAF

  Quản lý 404 Host
  Quản lý 404 Host
  Updated on 18 Jan 2024

  404 Hosts là tính năng điều hướng trang dính lỗi 404 về trang mong muốn.

  Để cấu hình/thêm mới một 404 Hosts thực hiện theo các bước sau đây:

  Bước 1: Chọn Hosts > 404 Not Found tại menu để mở màn hình quản lý 404 Host

  Userguide FPT WAF 2022 32

  Bước 2: Chọn Create 404 Not Found để mở màn hình thêm mới một 404 Host và nhập thông tin như sau:

  • Domain Names: Điền tên domain/website được điều hướng 404.
  • Custom Configuration
  • SSL Certificate: Chọn SSL Certificate tương ứng cho domain/website.Userguide FPT WAF 2022 33

  Bước 3:  Chọn Create 404 Not Found để lưu và hoàn tất cấu hình/thêm mới một 404 Hosts