Đăng nhập WAF Dashboard
Đăng nhập WAF Dashboard

Bước 1: Sau khi khởi tạo máy chủ WAF thành công, người dùng cần truy cập vào hộp thư đến của địa chỉ email user đã thực hiện tạo WAF để lấy các thông tin đăng nhập vào WAF Dashboard như Link dashboard, Username, Password.

Userguide FPT WAF 2022 3

Bước 2: Truy cập WAF Dashboard bằng link nhận từ email hoặc truy cập từ Cloud Web Application Firewall Management.

Userguide FPT WAF 2022 15

Bước 3: Đăng nhập WAF Dashboard bằng username và password được gửi qua email.

Userguide FPT WAF 2022 4

Lưu ý: Quản trị viên nên thay đổi mật khẩu WAF Dashboard để đảm bảo bảo mật trong quá trình sử dụng!