Chỉnh sửa cấu hình Worker Group
Chỉnh sửa cấu hình Worker Group

Bước 1: Ở menu chọn Kubernetes, hệ thống sẽ hiển thị trang Kubernetes Management. Chọn Cluster muốn thay đổi cấu hình Worker Group.

Userguide M FKE 8

Bước 2: Chọn Configure Worker Groups.

Userguide M FKE 14

Bước 3: Thay đổi các thông số theo nhu cầu.

Userguide M FKE 18

Bước 4: Kiểm tra lại thông tin, chọn Save để thực hiện lưu cấu hình Worker Group.

Userguide M FKE 19

Quá trình cập nhật Cluster sẽ thực hiện, trong khi thực hiện người sử dụng không thể thao tác chỉnh sửa Cluster cho đến khi quá trình hoàn tất.

Khi thay đổi thông số của worker group, đầu tiên hệ thống sẽ tạo thêm worker nodes mới với cấu hình mong muốn. Khi worker nodes mới được tạo thành công, worker node với cấu hình cũ sẽ được remove khỏi hệ thống. Các pod sẽ được chuyển từ worker node cũ sang worker node mới.