Tất cả tài liệu

Managed – FPT Kubernetes Engine

  Thay đổi Worker Group sử dụng GPU
  Thay đổi Worker Group sử dụng GPU
  Updated on 16 Feb 2024

  Yêu cầu: 

  • Quota CPU, GPU, RAM, Storage, Instance: đáp ứng đủ cho cấu hình Worker Group mới mong muốn. Nếu muốn sử dụng Autoscale, số lượng GPU phải đáp ứng đủ số Max node tăng thêm mong muốn.
  • 01 Network subnet: Network sử dụng cho Kubernetes Nodes, subnet cần có Static IP Pool.

   

  Các bước thực hiện như sau: 

  Bước 1: Truy cập portal FPT Cloud console.fptcloud.com, chọn mục Kubernetes, bấm vào cluster cần thay đổi, mục Detail Cluster, Worker Group, bấm vào biểu tượng Config. 

  A screenshot of a computer
Description automatically generated

  Bước 2: Bấm vào Add worker group để tạo thêm Worker Group 

  A screenshot of a computer
Description automatically generated

  Ngoài các thông tin khởi tạo cho Kubernetes thông thường, cần chọn cấu hình cho GPU trong Worker Group: 

  • Chọn lnstance type: GPU
  • Chọn GPU type (A30, A100..)
  • Chọn cấu hình GPU sharing (None/Single/Mixed)
  • Chọn cấu hình type GPU (CPU/RAM/GPU RAM)

  A screenshot of a computer
Description automatically generated with medium confidence

  Bước 3: Kiểm tra lại các thông tin khởi tạo và Ấn Save. 

  Bước 4: Theo dõi trạng thái khởi tạo thêm Worker Group vào cụm Kubernetes. Sau khi trạng thái Successed (Running) thì tiến hành sử dụng, triển khai ứng dụng.