Xóa VPN Site-to-Site
Xóa VPN Site-to-Site
Updated on 06 May 2024

Xóa VPN đang hoạt động.

Bước 1: Chọn Delete.

Config delete 

Bước 2: Xác nhận Xóa.

Record VPN sẽ chuyển trạng thái Deleting và bị xóa. 

Config delete confirm