Enable VPN-Site-to-Site
Enable VPN-Site-to-Site
Updated on 06 May 2024

Enable: Cho phép VPN hoạt động (nếu VPN đang Inactive).

Bước 1: Chọn kết nối VPN cần Enable. 

Config choose more action 1

Config enable

Bước 2: Xác nhận việc Enable. 

Config confỉrm enable

Bước 3: VPN sẽ chuyển sang trạng thái Activating > Active

Config active