Kiểm tra hoạt động VPN-Activity
Kiểm tra hoạt động VPN-Activity
Updated on 06 May 2024

Các hành động trên VPN thành công đều được ghi nhận tại Activity Log. 

Bước 1: Truy cập Activity Log ở menu trái. 

Bước 2: Kiểm tra hoạt động VPN. 

Activity log