Edit VPN Information
Edit VPN Information
Updated on 06 May 2024

Edit VPN Information: thay đổi thông tin VPN sau khi đã khởi tạo.

Bước 1: Chọn Edit VPN Information.

Config edit vpn

Bước 2: Thay đổi thông tin VPN. Lưu ý, các thông tin VPN đã khởi tạo sẽ được load lên. 

Config update

Bước 3: Xác nhận Update. 

VPN sẽ chuyển sang trạng thái Updating > Active.

Config active