Khởi tạo VPN Site-to-Site
Khởi tạo VPN Site-to-Site
Updated on 06 May 2024

Bước 1: Ở menu chọn Networking , chọn tab VPN .

Truy cập trang VPN

Bước 2: Chọn Create.

Create

Bước 3: Tại trang Config khi khởi tạo VPN, khai báo các trường thông tin cần thiết

Config VPN

Các thông số bao gồm:

Tên trường Diễn giải Giới hạn
Name Tên VPN Site-to-Site Giới hạn tối đa 32 ký tự. Chỉ cho phép các chữ cái, số, dấu gạch dưới, dấu gạch ngang, dấu cách, dấu chấm.
Description Giải thích, diễn giải về kết nối VPN Site-to-Site Giới hạn 100 ký tự
Security Profile Loại bảo mật kết nối
Authentication mode Phương thức xác thực - Hiện tại, Unify Portal không hỗ trợ xác thực Certificate.
Pre-shared key Khóa bảo mật (secret key) được đưa vào mỗi peer

Phải có 8-32 ký tự. Các ký tự hợp lệ: A-Z, a-z, 0-9, _ và .

Edge gateway

- Cổng biên có nhiệm vụ xử lý khối lượng công việc của ứng dụng doanh nghiệp

- Bên cạnh đó là khả năng thực hiện chức năng mạng như biên dịch giao thức. Ngoài ra còn bổ sung thêm bảo vệ tường lửa hoặc kết nối không dây.

Chọn từ danh sách
Local endpoint IP Address IP public được cấp từ hệ thống Cloud FPT

- IP này chưa gắn cho bất kỳ VPC hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác

- Có thể sử dụng 1 địa chỉ IP cho nhiều kết nối VPN

Local endpoint Networks Network trên Cloud.

Các network này không được overlap lẫn nhau (nếu có nhiều vpn connection khác, các vpn connection không được overlap lẫn nhau, không được overlap với remote endpoint networks

Có thể nhập thủ công địa chi Local endpoint Network

Remote endpoint IP Address IP public phía On-premise Địa chỉ IP version 4

Remote endpoint Networks

Network phía On-premise Các network này không được overlap lẫn nhau (nếu có nhiều vpn connection khác, các vpn connection không được overlap lẫn nhau, không được overlap với local endpoint networks