Disable VPN-Site-to-Site
Disable VPN-Site-to-Site
Updated on 06 May 2024

Vô hiệu hóa VPN đang hoạt động (nếu VPN đang Active).

Bước 1: Chọn kết nối VPN cần Disable.

Config 15

Disable VPN

Bước 2: Xác nhận việc Disable. 

Disable VPN confirm 

Bước 3: VPN sẽ chuyển sang trạng thái Deactivating > Inactive

Config inactive