Edit Security Profile
Edit Security Profile
Updated on 06 May 2024

Edit Security Profile: Thay đổi cấu hình bảo mật kết nối. 

Bước 1: Chọn Edit Security Profile. 

Config edit security profile

Bước 2: Cấu hình thông số và lưu lại.

Config update security profile