Tất cả tài liệu

FPT Container Registry

  Disable Robot Account đang sử dụng
  Disable Robot Account đang sử dụng
  Updated on 08 Apr 2024

  Bước 1: Tương tự như thực hiện Edit Robot Account, tích chọn Robot Account muốn disable, sau đó chọn ACTION DISABLE:

  Bước 2: Trên Portal xuất hiện hộp thoại để xác nhận hành động. Nhập DISABLE để thực hiện disable account:

  Bước 3: Kết quả sau khi thực hiện disable, Enabled State sẽ hiển thị như hình bên dưới.