Tất cả tài liệu

FPT Container Registry

  Scan Image
  Scan Image
  Updated on 08 Apr 2024

  Bước 1: Tại menu FPT Portal > Chọn Container Registry > Repository > Detail Repository

  Bước 2: Tích chọn Artifact muốn scan để hiển thị button SCAN

  Bước 3: Click SCAN để thực hiện scan images

  Bước 4: Kết quả sau khi scan