Tất cả tài liệu

FPT Container Registry

  Pull docker image từ FPT Container Registry về local
  Pull docker image từ FPT Container Registry về local
  Updated on 08 Apr 2024

  Để thực hiện Pull images docker về local thực hiện như sau:

  Bước 1: Tại màn hình Repository > click vào images muốn pull để xem thông tin chi tiết images.

  Bước 2: Chọn Detail Repository để xem thông tin chi tiết images. Kích chọn vào icon copy để copy lệnh pull images.

  • Cách 1: FPT Cloud hỗ trợ người dùng pull theo tag và pull theo SHA.

  • Cách 2: Pull với tag images

  Ví dụ:

  docker pull registry.fke.fptcloud.com/088b6c2e-7fb9-4fd7-b906-779e99c63e32/docker:20.10.12-dind 

  Bước 3: Sử dụng docker cli để pull images về local

  Mỗi lần pull images, số lượng Pull-limit sẽ được tính toán và trừ sau mỗi lần pull: