Tất cả tài liệu

FPT Container Registry

  Cập nhật Robot Account
  Cập nhật Robot Account
  Updated on 08 Apr 2024

  FPT Cloud cho phép người dùng thực hiện chỉnh sửa một số thông tin liên quan đến Robot Account đã tạo bao gồm: Expire time, descriptions và permission. Để thực hiện cập nhật, bạn có thực hiện như sau:

  Bước 1: Trong bảng danh sách Robot Account, chọn Robot Account muốn cập nhật:

  Bước 2: Chọn action Edit để thực hiện cập nhật

  Bước 3: Trên Portal sẽ xuất hiện hộp thoại cho phép người dùng cập nhật thông tin cấu hình Robot Account

  Tại mục này có thể thực hiện cập nhật một số thông tin bao gồm: Expiration time/ Description/ Permissions. Sau đó click Edit để thực hiện cập nhật.

  Bước 4: Kiểm tra thông tin sau khi cập nhật