Tất cả tài liệu

FPT Container Registry

  Xoá một Robot Account
  Xoá một Robot Account
  Updated on 08 Apr 2024

  Bước 1: Tương tự như thực hiện Edit Robot Account, tích chọn Robot Account muốn xoá, sau đó chọn ACTION DELETE.

  Người dùng có thể thực hiện xoá nhiều robot account cùng một lúc, trong trường hợp này, người dùng tích chọn nhiều robot account cùng lúc, action hiển thị chỉ có duy nhất actions xoá

  Bước 2: Trên Portal xuất hiện hộp thoại để xác nhận hành động. Nhập DELETE để thực hiện xoá account:

  Bước 3: Kết quả sau khi thực hiện delete Robot Account: