Tất cả tài liệu

FPT Container Registry

  Stop Scan
  Stop Scan
  Updated on 08 Apr 2024

  Người dùng có thể stop một tiến trình scan images khi tiến trình đang chạy, thực hiện như sau:

  Bước 1: Tại menu FPT Portal > Chọn Container Registry > Repository > Detail Repository

  Bước 2: Tích chọn Artifact đang Scanning để hiển thị button STOP SCAN

  Bước 3: Kết quả sau khi Stop Scan