Tất cả tài liệu

FPT Container Registry

    Kích hoạt dịch vụ FPT Container Registry
    Kích hoạt dịch vụ FPT Container Registry
    Updated on 08 Apr 2024

    Nếu bạn là owner của tenant hoặc là admin của VPC và user được cấp quyền ContainerRegistry:Active trong role IAM (thường user thuộc role SuperAdmin sẽ có quyền IAM để kích hoạt dịch vụ) thì có thể kích hoạt dịch vụ ngay trên giao diện FPT Portal.