Tất cả tài liệu

FPT Container Registry

  Quản lý kết quả Scan images
  Quản lý kết quả Scan images
  Updated on 08 Apr 2024

  FPT Cloud cho phép người dùng xem thông tin chi tiết các lỗi images sau khi đã scan như sau:

  Bước 1: Tại menu FPT Portal > Chọn Container Registry > Repository > Detail Repository

  Bước 2: Click vào tables Vulnerabilities để xem số lượng các lỗi đã quét

  Bước 3: Click vào Detail Artifact để xem chi tiết lỗ hổng

  Bước 4: Chi tiết danh sách các lỗ hổng được scan qua FPT Container Registry