Tất cả tài liệu

FPT Container Registry

  Kích hoạt dịch vụ
  Kích hoạt dịch vụ
  Updated on 08 Apr 2024

  Để có thể thực hiện kích hoạt dịch vụ để sử dụng người dùng có thể thực hiện các bước như sau:

  Bước 1: Tại màn hình Container Registry > Active để kích hoạt dịch vụ FPT Container Registry.

  Bước 2: Tại màn hình kích hoạt dịch vụ, chọn gói dịch vụ được kích hoạt:

  Bước 3: Kiểm tra kết quả Active dịch vụ:

  Bước 4: Di chuyển chuột vào icon ⓘ để lấy thông tin để login, tag, push images

  Lưu ý: Các user không phải là owner của tenant sẽ không nhìn thấy nút Active. Hãy chọn tenant có quyền owner để sử dụng dịch vụ