Tất cả tài liệu

FPT Container Registry

  Tạo mới Robot Account
  Tạo mới Robot Account
  Updated on 08 Apr 2024

  Để tạo mới một Robot Account, bạn cần thực hiện các thao tác sau:

  Bước 1: Trên menu FPT Portal chọn Container Registry. Chọn tab Robot Account

  Bước 2: Chọn NEW ROBOT ACCOUNT. Nhập thông tin để khởi tạo một Robot Account

  Trong đó:

  • Name: Nhập tên robot account muốn tạo

  • Expiration time: Cung cấp 2 options để cấu hình thời gian hết hạn cho token. Có thể cấu hình theo ngày hoặc để never expire

  • Description: Nhập thông tin mô tả cho account

  • Permissions: Chọn quyền account có thể thực hiện, hỗ trợ hai quyền Pull/Push Repository

  Bước 3: Kết quả sau khi tạo một Robot account sẽ xuất hiện một hộp thoại cung cấp thông tin Username/Token để truy cập. Tại hộp thoại này sẽ cho phép copy token/ Export to File để lưu thông tin truy cập.

  Lưu ý: Để đảm bảo an toàn bảo mật thông tin Username/Token chỉ hiển thị một lần duy nhất. Người dùng cần lưu ở nơi an toàn.

  Kết quả sau khi tạo thành công robot account: