Tất cả tài liệu

FPT Container Registry

    Xem danh sách Repositories
    Xem danh sách Repositories
    Updated on 08 Apr 2024

    Trên menu FPT Portal chọn Container Registry, nếu bạn đã kích hoạt Container Registry trước đó. Ở tab Repositories sẽ hiển thị list Repositories đã push lên.