Tất cả tài liệu

FPT Container Registry

  Docker Login
  Docker Login
  Updated on 08 Apr 2024

  Để thực hiện login tới FPT Container Registry thực hiện như sau:

  Bước 1: Trên Menu FPT Portal > Container Registry > Chọn Get Token để lấy thông tin đăng nhập gồm Username/Secret

  Bước 2: Di chuột vào icon help ⓘ để lấy câu lệnh Login.

  Bước 3: Sử dụng docker cli để login với thông tin đăng nhập trên Portal

  Ví dụ:

  Sử dụng lệnh:

  docker login registry.fke.fptcloud.com