Tất cả tài liệu

FPT Container Registry

  Tag và Push image lên FPT Container Registry
  Tag và Push image lên FPT Container Registry
  Updated on 08 Apr 2024

  Để thực hiện tag và push một images tới FPT Container Registry, người dùng thực hiện như sau:

  Bước 1: Tag một images ở máy local đến URI của FPT Container Registry bằng câu lệnh sau:

  docker tag SOURCE_IMAGE[:TAG] registry.fke.fptcloud.com/<> /REPOSITORY[:TAG] 

  Trong đó:

  <> sẽ được tự động điền nếu bạn lấy câu lệnh từ FPT Portal

  Ví dụ:

  docker tag docker:20.10.12-dind registry.fke.fptcloud.com/088b6c2e-7fb9-4fd7-b906-779e99c63e32/docker:20.10.12-dind 

  Bước 2: Sau khi tag xong images tới URI Registry FPT Cloud, thực hiện push images

  docker push registry.fke.fptcloud.com//<>/REPOSITORY[:TAG] 

  Trong đó:

  <> sẽ được tự động điền nếu bạn lấy câu lệnh từ FPT Portal

  Ví dụ:

  docker push registry.fke.fptcloud.com/088b6c2e-7fb9-4fd7-b906-779e99c63e32/docker:20.10.12-dind 

  Bước 3: Kiểm tra kết quả push images