Tất cả tài liệu

FPT Container Registry

  Quản lý Retention Run
  Quản lý Retention Run
  Updated on 08 Apr 2024

  Người dùng có thể quản lý danh sách các Retention Run đã chạy quy tắc. Ngoài ra người dùng có thể chạy thủ công các quy tắc, chạy DRY RUN để kiểm tra cấu hình quy tắc, ABORT một retentions đang chạy, xem chi tiết mỗi lần chạy quy tắc và logs đã chạy.

  1. Chạy các quy tắc thử công với RUN NOW

  Để thực hiện chạy quy tắc, người dùng có thể thực hiện như sau:

  Bước 1: Tại menu FPT Portal > Container Registry > Policy > RUN NOW

  Bước 2: Click OK để confirm chạy Retentions:

  Bước 3: Kết quả sau khi chạy Retention

  2. Chạy Retention với DRY RUN

  Bước 1: Tại menu FPT Portal > Container Registry > Policy > DRY RUN

  Bước 2: Kết quả sau khi chạy DRY RUN

  Khác với chạy RUN NOW, DRY RUN sẽ không thực sự xoá các images trên repository

  3. Abort một Retention Run

  Người dùng có thể Abot một Retention đang Running thực hiện như sau: Bước 1: Tại menu FPT Portal > Container Registry > Policy > click retentions đang Running > ABORT

  Bước 2: Click OK để confirm hành động Abort

  Bước 3: Kết quả sau khi thực hiện Abort

  4. Xem danh sách các retention run

  Bước 1: Tại menu FPT Portal > Container Registry > Policy

  5. Xem logs một retention run

  Bước 1: Tại menu FPT Portal > Container Registry > Policy > Click vào một Retention run để xem chi tiết một task run

  Bước 2: Kiểm tra logs chạy retentions run cho một repository: