Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Khởi tạo card Network Interface Card - Primary
  Khởi tạo card Network Interface Card - Primary
  Updated on 20 May 2024

  Trong quá trình khởi tạo Instance, hệ thống sẽ tự khởi tạo card NIC (Primary) mặc định theo thông tin do bạn cung cấp.

  file

  Bước 1: Ở menu chọn Compute, chọn tab Instance Management.

  Tại đây sẽ quản lý các Instance, chọn Intance.

  file

  Bước 2: Chọn Network Interface

  Tại đây sẽ quản lý thông tin các card NIC. Nếu chỉ có 1 card NIC, mặc định đó là card Primary. Đối với card Primary, hệ thống chỉ cho phép Disable card. file

  file