Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Quản lý GPU với Console Portal
  Quản lý GPU với Console Portal
  Updated on 13 Jun 2024

  1. Khởi tạo máy ảo có GPU

  Người dùng có thể tạo máy ảo với GPU

  Bước 1: Ở màn hình quản lý Instance Management. Chọn Create instance

  file

  Bước 2: Chọn các thông tin GPU

  • Chọn Instance type: GPU

  • Chọn GPU type

  • Chọn Resource type

  file

  Bước 3: Nhập các thông tin còn khác của instance

  Bước 4: Bấm Create Instance

  file

  Bước 5: Kiểm tra thông tin. Thông tin được cập nhật ở màn hình danh sách Instance Management. Thông tin về GPU sẽ được hiển thị ở trường GPU.

  file

  2. Thêm GPU vào instance trên Instance management

  Bước 1: Tại màn hình Instance management, người dùng lựa chọn máy ảo cần thêm GPU. Lưu ý:

  • Người dùng cần Power off máy ảo trước khi thêm thêm GPU (trạng thái “Stopped”).

  • Với các máy ở đang ở trạng thái khác như “Running”, “Pending”,.. tính năng sẽ bị disable.

  file

  Bước 2: Chọn Actions, sau đó chọn Add GPU

  file

  Bước 3: Chọn GPU type để add vào instance

  • Hệ thống hiển thị danh sách GPU type phù hợp để user có thể lựa chọn.

   • Current: cấu hình instance hiện tại

   • Type: chỉ được chọn resource type GPU (không có lựa chọn cấu hình thường trong danh sách)

  Bước 4: Bấm nút Add GPU

  • Hệ thống cập nhật thông tin và add GPU vào instance

  Bước 5: Kiểm tra thông tin. Thông tin được cập nhật ở màn hình danh sách Instance Management và thông tin trong trang chi tiết của Instance

  file

  3. Gỡ GPU khỏi máy ảo

  Bước 1: Tại màn hình Instance management, người dùng lựa chọn máy ảo cần gỡ GPU. Lưu ý:

  • Người dùng cần power off máy ảo trước khi thêm thêm GPU (trạng thái “Stopped”).

  • Với các máy ở đang ở trạng thái khác như “Running”, “Pending”,.. tính năng sẽ bị disable.

  file

  Bước 2: Chọn nút Remove GPU

  Bước 3: Chọn resource type với

  • Current: cấu hình instance GPU hiện tại

  • Type: chỉ được chọn resource type thường (không có lựa chọn cấu hình có GPU trong danh sách)

  file

  Bước 4: Bấm nút Remove GPU

  Bước 5: Hệ thống sẽ gỡ GPU và chuyển instance về resource type đã lựa chọn. Thông tin về cấu hình mới của instance sẽ được cập nhật tại màn hình Instance management.

  4. Resize thông số GPU của instance

  Bước 1: Tại màn hình Instance management, người dùng lựa chọn máy ảo cần resize GPU. Lưu ý:

  • Người dùng cần power off máy ảo trước khi thêm thêm GPU (trạng thái “Stopped”).

  • Với các máy ở đang ở trạng thái khác như “Running”, “Pending”,.. tính năng sẽ bị disable.

  file

  Bước 2: Chọn nút Resize

  Bước 3: Chọn template và chọn resource type (nếu instance đang là instance GPU thì chỉ được resize sang type GPU, nếu instance thường thì chỉ được resize instance thường )

  • Với instance có GPU, instance chỉ được resize với type GPU

  • Với instance không có GPU, instance chỉ được resize với type không có GPU. Nếu người dùng muốn resize sang type có GPU, người dùng có thể dùng tính năng Add GPU thay thế.

  file

  Bước 4: Bấm nút Resize Instance

  Bước 5: Kiểm tra thông tin. Thông tin được cập nhật ở màn hình danh sách Instance Management và thông tin trong trang chi tiết của Instance