Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Backup máy chủ với Snapshot
  Backup máy chủ với Snapshot
  Updated on 12 Apr 2024

  Snapshot là hành động chụp nhanh lại hiện trạng của máy ảo tại một thời điểm cụ thể. Kết quả tạo ra những bản sao chứa toàn bộ nội dung của hệ thống ở thời điểm chụp.

  Nếu người dùng có nhu cầu lưu trữ định kỳ ở nhiều thời điểm khác nhau, hãy tham khảo dịch vụ FPT Backup.

  Người dùng có thể chọn thời điểm hệ thống chạy ổn định nhất, tạo một bản Snapshot. Sau này nếu trong hệ thống có một phần mềm nào đấy bị lỗi không thể khắc phục hoặc dữ liệu quan trọng bị xóa nhầm. Người dùng chỉ cần khôi phục lại máy ảo về thời điểm tạo Snapshot là đã giải quyết được vấn đề.

  Khởi tạo và quản lý snapshot từ máy ảo

  1. Khởi tạo snapshot

  Bước 1: Ở menu chọn Instance Management, trong phần Actions của máy ảo cần tạo snapshot. Chọn Snapshot > chọn Create snapshot

  file

  Bước 2: Nhấn Create snapshot, hiển thị modal Create instance snapshot

  file

  Bước 3: Nhấn Create snapshot để tạo snapshot. Sau khi xác nhận tạo snapshot, hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra tài nguyên, tạo image snapshot và thông báo kết quả xử lý.

  file

  2. Khởi tạo máy ảo từ snapshot

  Bước 1: Ở menu chọn Snapshot, trong phần Actions của snapshot chọn Launch as Instance

  file

  Bước 2: Hiển thị modal Create instance từ snapshot.

  file

  Bước 3: Tạo máy ảo từ snapshot thành công, hệ thống hiển thị máy ảo tại màn hình Instance Management

  file

  3. Xóa snapshot đã tạo

  Bước 1: Ở menu chọn Snapshot, trong phần Actions của snapshot chọn Delete Image

  file

  Bước 2: Chọn Delete snapshot

  Sau khi xác nhận xóa snapshot, hệ thống sẽ tiến hành xóa image, trả lại tài nguyên snapshot đã chiếm dụng cho VPC. Người dùng sẽ được thông báo khi quá trình xóa snapshot hoàn thành.

  Nếu người dùng tích chọn vào ô “Delete all volume snapshots attached to this image” thì những snapshot được tạo từ storage disk gắn trong máy ảo đó sẽ bị xóa.

  file

  Khởi tạo và quản lý snapshot từ storage disk

  1. Khởi tạo snapshot

  Bước 1: Ở menu chọn Storage Disk, trong phần Actions của máy ảo cần tạo snapshot. Chọn Snapshot > chọn Create volume snapshot

  file

  Bước 2: Nhấn Create volume snapshot để tạo

  file

  Bước 3: Tạo snapshot thành công, hiển thị tại màn hình Snapshots trong phần Storage snapshot

  file

  2. Tạo storage disk từ snapshot đã có

  Bước 1: Ở menu chọn Snapshot, trong phần Actions của snapshot chọn Create storage disk

  file

  Bước 2: Nhấn Create storage disk để tạo

  file

  3. Xóa snapshot tạo từ storage disk

  Bước 1: Ở menu chọn Snapshot, trong phần Actions của snapshot chọn Delete Snapshot

  file

  Bước 2: Nhấn Delete snapshot để tiến hành xóa

  file

  Khởi tạo và quản lý snapshot đối với loại dịch vụ Specific

  1. Tạo Snapshot cho máy ảo

  Bước 1: Ở menu chọn Instance Management, trong phần Actions của máy ảo cần tạo snapshot, chọn Create snapshot.

  file

  Bước 2: Chọn Create trong popup xác nhận để tiến hành tạo snapshot.

  file

  Sau khi xác nhận tạo snapshot, hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra tài nguyên, tạo image snapshot và thông báo kết quả xử lý.

  Trung bình khi khởi tạo snapshot sẽ mất tầm 30 phút, tùy thuộc vào dòng máy và dữ liệu hiện tại trên máy ảo. Người dùng sẽ được thông báo khi quá trình tạo snapshot đã hoàn thành.

  Lưu ý: Mỗi instance sẽ được tạo và lưu trữ 1 snapshot. Snapshot tạo được mới nhất sẽ ghi đè lên snapshot đã tạo của instance.

  2. Khôi phục máy ảo từ snapshot

  Lưu ý: Thao tác này chỉ áp dụng được cho instance đã tạo snapshot thành công. Người dùng vui lòng kiểm tra instance cần thiết đã có snapshot hay chưa.

  Bước 1: Ở menu chọn Instance Management, , trong phần Actions của máy ảo cần khôi phục, chọn Restore snapshot.

  file

  Bước 2: Chọn Restore instance trong popup xác nhận để tiến hành khôi phục.

  file

  Sau khi xác nhận khôi phục máy ảo từ snapshot, hệ thống sẽ tiến hành khôi phục sau khi kiểm tra dữ liệu snapshot. Trung bình khi khôi phục máy ảo từ snapshot sẽ mất tầm 30 phút, tùy thuộc vào dòng máy và dữ liệu hiện tại trên máy. Trong suốt quá trình này, máy ảo có thể sẽ được tắt, người dùng sẽ không thể thao tác với máy tạm thời cho đến khi quá trình khôi phục hoàn thành.

  Người dùng sẽ được thông báo khi quá trình restore đã hoàn tất và máy ảo được bật lại.

  3. Xóa instance snapshot

  Lưu ý: Thao tác này chỉ áp dụng được cho instance đã tạo snapshot thành công. Người dùng vui lòng kiểm tra instance cần thiết đã có snapshot hay chưa. Snapshot đã xóa không thể khôi phục lại được.

  Hãy cẩn thận khi thực hiện thao tác này.

  Bước 1: Ở menu chọn Instance Management, trong phần Actions của máy ảo cần xóa image, chọn Delete snapshot.

  file

  Bước 2: Chọn Delete snapshot.

  file

  Sau khi xác nhận xóa snapshot, hệ thống sẽ tiến hành xóa image, trả lại tài nguyên snapshot đã chiếm dụng cho VPC. Người dùng sẽ được thông báo khi quá trình xóa snapshot hoàn thành.