Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Profile SSH Key
  Profile SSH Key
  Updated on 13 Jun 2024

  1. Tạo/Import Profile SSH Key

  Bước 1: Ở menu chọn Compute Engine > SSH Management. Chọn Import SSH key.

  file

  Bước 2: Nhập các thông tin cần thiết để tạo SSH Key:

  • Name: Tên SSH Key.
  • Public Key: Public Key để hệ thống gen ra Private Key. Nếu bạn đã có sẵn Public key, hãy nhập vào ô Public key. Nếu chưa có, hãy chọn Generate new key pair. Hệ thống sẽ tự tạo ngẫu nhiên cho người dùng một Public key hợp lệ.

  Các định dạng SSH key hiện tại hỗ trợ: ‘ssh-rsa, ecdsa-sha2-nistp256’, ‘ecdsa-sha2-nistp384’, ‘ecdsa-sha2-nistp521’, ‘ssh-ed25519’.

  Bước 3: Khi đã đầy đủ thông tin, chọn Save. Hệ thống sẽ tiến hành tạo cặp SSH Key và tự động download file key về máy với định dạng <>.pem.

  Lưu ý: File Private key <>.pem chỉ được cung cấp 1 lần duy nhất ở bước 5. Người dùng cần lưu trữ ở nơi an toàn tránh việc bị mất quyền truy cập vào máy chủ.

  2. Xem thông tin chi tiết Profile SSH Key

  Người dùng có thể xem lại toàn bộ Profile SSH Key đã tạo trong VPC tại mục Manage SSH Key Profiles.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 80

  Khi người dùng chọn một Profile SSH Key cụ thể, hệ thống sẽ hiển thị Name, Public Key.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 81

  3. Xóa Profile SSH Key

  Nếu muốn xóa Profile SSH Key khỏi Manage SSH Key Profiles, người dùng thực hiện thao tác sau:

  Bước 1: Chọn Profile SSH Key cần xóa, mở popup Detail.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 82

  Bước 2: Chọn icon Xóa. Hệ thống sẽ ngay lập tức xóa Profile SSH Key và thông báo kết quả xử lý.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 84

  Lưu ý: Đây là thao tác xóa Profile SSH Key khỏi Manage SSH Key Profiles. Các máy ảo đã tạo bằng SSH key này không bị ảnh hưởng. Người dùng vẫn có thể sử dụng file Private Key đã tải về trước đó để kết nối vào máy ảo.