Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Quản lý Security Group
  Quản lý Security Group
  Updated on 11 Jul 2024

  Security Group hoạt động như một tường lửa mạng ảo, giúp kiểm soát lưu lượng traffic bằng cách chặn hoặc mở các kết nối vào (inbound) và ra (outbound) cho máy ảo. Trong FPT Cloud, có hai loại tường lửa:

  • Security Group: Loại này kiểm soát lưu lượng traffic ra vào internet của máy ảo.

  • Distributed Firewall: Loại này kiểm soát lưu lượng traffic ra vào máy ảo trong mạng nội bộ.

  Việc sử dụng các loại tường lửa này đảm bảo an toàn cho máy ảo bằng cách ngăn chặn các cuộc tấn công như DDoS và các mối đe dọa khác từ internet hoặc virus.

  Để quản lý các Security group, bạn vào trang Security Groups ở nhóm Service Networking Ở đây bạn có thể tạo mới, xem danh sách, sửa thông tin, xóa các Security group trong VPC.

  Tạo mới Security Group

  Để tạo mới một Security Group bạn thao tác như sau:

  Bước 1: Ở menu chọn Security group > Networking. Chọn New Security Group.

  file

  Bước 2: Nhập các thông tin hệ thống yêu cầu:

  • Name: Tên security group, mặc định hệ thống sẽ tự khởi tạo một tên để khách hàng nhanh chóng sử dụng.

  • Type:

   • Security group: Kiểm soát traffic ra vào internet của máy ảo

   • Distributed Firewall: Kiểm soát traffic ra vào mạng nội bộ của máy ảo

  • Subnet: Chọn Subnet trong danh sách.

  • Applied CIDR / instances: Chọn máy ảo hoặc dãy CIDR sẽ áp dụng. Bạn có thể bỏ qua trường này và thêm vào sau.

  • Configure security rule:

   • Inbound rule: Kiểm soát traffic đi vào máy ảo. Bạn có thể cấu hình rule theo nhu cầu sử dụng.

   • Outbound rule: Kiểm soát traffic ra khỏi máy ảo. Bạn có thể cấu hình rule theo nhu cầu sử dụng.

  file

  Bước 3: Chọn Create security group. Hệ thống sẽ tiến hành xử lý và thông báo kết quả.

  Nếu thành công, Security Group vừa tạo sẽ được hiển thị ở bảng Security Group.

  file

  Quản lý Inbound rules và outbound rules trong Security Group

  Inbound rules là các rule giúp quy định cổng (Port) nào sẽ được mở trên máy ảo và địa chỉ nào trên Internet sẽ được truy cập vào cổng đấy (Source).

  Outbound rules là các rule giúp quy định cổng (Port) nào sẽ được mở trên máy ảo và địa chỉ nào trên Internet sẽ được truy cập ra từ cổng đấy (Destination).

  Một Security Group có thể chứa nhiều Inbound rulesOutbound rules khác nhau. Để thêm rule, mở port cho Security Group bạn thao tác như sau:

  Bước 1: Trên bảng quản trị Security group, chọn Security group cần quản lý rule để vào trang Security group detail.

  Lưu ý: Không thể điều chỉnh Firewall type sau khi đã khởi tạo

  file

  Bước 2: Chọn Add New trong phần Inbound rules (tương tự với outbound rule).

  file

  Bước 3: Điền các thông tin cần thiết của Rule:

  • Port: Chọn Port cần mở. Có thể chọn All ports để mở toàn bộ, Customize ports để mở một hoặc một dải Port tùy chọn. Ngoài ra hệ thống sẽ đề xuất Port của một số dịch vụ phổ biến như SSH, RDP, MySQL, HTTP, HTTPS,…

  • Sources (Destinations): Nhập các IP trên Internet có thể kết nối đến Port này vào trường Sources (Destinations). Chọn All Ipv4 để đồng ý tất cả, MyIP để cho phép IP public hiện tại của máy, hoặc nhập trực tiếp IP để thêm các IP tùy chọn. Lưu ý: đối với các port nhạy cảm như 22 hay 3389, khi bạn allow All Ipv4, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo bạn về độ nguy hiểm cao “We recommend allowing SSH from trusted IPs only”

  • Description: Chú thích về rule.

  Chọn Add rule để tiếp tục thêm rule mới hoặc chọn Edit security group để lưu. Hệ thống sẽ tiến hành lưu và thông báo kết quả.

  file

  Gắn máy ảo vào Security Group

  Bước 1: Trên bảng quản trị Security group, chọn Security group cần gắn với máy ảo để vào trang Security group detail.

  file

  Bước 2: Trong phần Apply to chọn các máy ảo sẽ gắn vào Security group, bạn có thể nhập dãy CIDR để apply cho 1 dãy mạng. Chọn Apply Instances. Hệ thống sẽ tiến hành lưu và thông báo kết quả.

  file

  Gỡ máy ảo khỏi Security Group

  Bước 1: Trên bảng quản trị Security group, chọn Security group cần gỡ khỏi máy ảo để vào trang Security group detail.

  file

  Ở phần Apply to đã hiển thị danh sách các máy ảo đang được gắn với Security group này.

  Bước 2: Bấm vào icon X ở máy ảo cần gỡ và chọn Apply Instances. Hệ thống sẽ tiến hành xử lý và thông báo kết quả.

  file

  Xóa Security Group khỏi VPC

  Nếu không còn nhu cầu sử dụng Security group, bạn có thể xóa khỏi VPC.

  Lưu ý: Cần xóa hết tất cả các rules để thực hiện thao tác này.

  file

  Bước 1: Trên bảng quản trị Security group, chọn Security group cần xóa để vào trang Security group detail.

  file

  Bước 2: Vào rule, chọn biểu tượng thùng rác, và xác nhận xóa

  file

  file

  Bước 3: Sau khi đó xóa hết các rule trong Security group, bạn ra bảng quản trị Security Group. Trên bảng quản trị Security group, trong phần Action của Security group cần xóa, chọn Delete.

  file

  Bước 4: Hệ thống sẽ hiển thị popup xác nhận thông tin. Để đồng ý xóa, chọn Delete security group.

  file