Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Xóa Network Interface Card
  Xóa Network Interface Card
  Updated on 20 May 2024

  Bước 1: Chọn Card NIC cần xóa. Đối với card Primary, chức năng này sẽ bị disable. Đối với card thông thường, Unify Portal hỗ trợ xóa khi không có nhu cầu sử dụng.

  file

  file

  Bước 2: Xác nhận card cần xóa.

  file

  Bước 3: Chờ hệ thống xử lý.

  file

  Bước 4: Card được xóa thành công và Instance sẽ không thể kết nối qua card này. Để đảm bảo thông tin đồng bộ, các bạn cần thay đổi thông tin về network trong file config của hệ điều hành. Link hướng dẫn nhanh tại: How to change Config file.

  file