Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Kết nối vào máy ảo Windows
  Kết nối vào máy ảo Windows
  Updated on 11 Jul 2024

  Khi một máy ảo Windows được tạo thành công trên FPT Portal, người dùng mặc định có thể dùng Web Console được cung cấp sẵn để truy cập. Ngoài ra người dùng còn có thể đăng nhập từ bên ngoài bằng Remote Desktop Connection nếu máy chủ đấy được gắn với một Public IP.

  Kết nối vào máy ảo Windows bằng Web Console

  Web Console hỗ trợ điều khiển tất cả các máy ảo Windows trên FPT Cloud, kể cả máy ảo chưa được gắn Public IP.

  Ở menu chọn Instance Management, trong phần Actions của máy ảo cần kết nối, chọn Console.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 22

  Ngay lập tức trình duyệt sẽ mở 1 cửa sổ mới chứa màn hình của máy chủ, từ màn hình này người dùng có thể toàn quyền điều khiển và thao tác với máy chủ đang kết nối.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 23

  Kết nối tới server Windows bằng Remote Desktop Connection

  Để kết nối bằng RDC (Remote Desktop Connection), máy ảo cần được gắn Floating IP và đã mở port 3389 cho RDP Connection. FPT Cloud hỗ trợ mở port cho máy ảo bằng cách gắn một Security Group.

  Người thực hiện các bước sau để cấu hình kết nối:

  Bước 1: Khởi tạo một máy ảo HĐH Windows, gắn Floating IP theo hướng dẫn ở phần Gắn Floating Ip vào máy và khởi chạy.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 24

  Bước 2: Gắn vào máy ảo một Security Group đã mở port RDP 3389, nếu chưa có Security Group có thể tạo mới theo hướng dẫn ở phần Quản lý Security Group

  Userguide FPT Cloud Server 2022 26

  Bước 3: Sau khi cấu hình thành công, người dùng có thể connect vào máy ảo bằng Remote Desktop Connection với các thông số như sau:

  Userguide FPT Cloud Server 2022 27

  Nếu Remote Desktop Connection báo không thể kết nối, người dùng nên kiểm tra lại máy ảo đã bật chưa, Floating IP có chính xác không và mở lại port 3389 theo các hướng dẫn ở phần Quản lý Security Group.