Xóa Custom Image
Xóa Custom Image
Nếu không còn nhu cầu sử dụng, bạn có thể xóa Custom Image theo hướng dẫn sau:
 
Bước 1: Trên bảng quản trị Custom Image, trong phần Action của Image cần xóa, chọn Delete.
 
 
Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị popup xác nhận thông tin xóa, để đồng ý xóa chọn Delete.
 
image 3