Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Xóa Custom Image
  Xóa Custom Image
  Updated on 17 May 2024

  Nếu không còn nhu cầu sử dụng, người dùng có thể xóa Custom Image theo hướng dẫn sau:  

  Bước 1: Ở menu chọn Custom Image, trong phần Actions của Image cần xóa, chọn Delete.  

   

  Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị popup xác nhận thông tin xóa, để đồng ý xóa chọn Delete.   image 3