Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Gắn một hoặc nhiều máy ảo vào instance schedule
  Gắn một hoặc nhiều máy ảo vào instance schedule
  Updated on 11 Jul 2024

  Sau khi tạo ra instance schedule, bạn cần gắn các máy ảo vào trong schedule đó để sử dụng tính năng tự động tắt/bật.

  Bước 1: Trên bảng quản trị Instance Schedule Management, trong phần Action, chọn Apply instances

  file

  Bước 2: Chọn tên các instances muốn gắn vào schedule & chọn Apply instances

  file