Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Edit Storage Disk
  Edit Storage Disk
  Updated on 20 May 2024

  Chỉnh sửa thông tin storage disk

  Lưu ý: Chỉ được chỉnh sửa nếu storage disk đó không có gắn máy ảo

  Bước 1: Chọn Actions ở cuối Storage Disk cần chỉnh sửa trên danh sách. Chọn Edit.

  file

  Bước 2: Hiển thị modal Edit, người dùng chỉnh sửa thông tin. Sau đó nhấn Edit storage disk để lưu thay đổi

  • Name: tên của storage disk

  • Storage Policy: Loại storage

  • Size: Dung lượng storage

  Lưu ý: Size mới phải lớn hơn Size hiện tại (không thể giảm size của Storage Disk).

  file