Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Tắt/Bật máy ảo
  Tắt/Bật máy ảo
  Updated on 12 Apr 2024

  Với các máy chủ đã tạo trên FPT Cloud, bạn có thể bật hoặc tắt tương tự khi sử dụng máy chủ vật lý.

  Lưu ý: Do các tài nguyên đã được cấp phát cố định cho máy chủ của bạn nên khi máy chủ ở trạng thái Tắt, hệ thống vẫn sẽ phát sinh các chi phí tương tự khi đang ở trạng thái Bật, dù bạn có sử dụng hay không.

  Trên bảng quản trị Instance Management, trong phần Action, chọn menu Power. Tại đây, các thao tác có thể thực hiện được:

  • Để tắt máy ảo, chọn Power Off (áp dụng khi máy ảo đang chạy).
  • Để bật hoặc khởi động máy ảo, chọn Power On (áp dụng khi máy ảo đã tắt).

  Userguide FPT Cloud Server 2022 13