Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Gỡ một hoặc nhiều máy ảo vào instance schedule
  Gỡ một hoặc nhiều máy ảo vào instance schedule
  Updated on 11 Jul 2024

  Bạn có thể gỡ các máy ảo ra khỏi schedule khi không còn nhu cầu sử dụng. Sau khi gỡ, máy ảo sẽ đứng yên ở trạng thái lúc gỡ đến khi nào bạn thao tác tay lại mới thay đổi.

  Bước 1: Trên bảng quản trị Instance Schedule Management, trong phần Action, chọn Apply instances

  Bước 2: Chọn dấu “x” bên cạnh tên các instances muốn gỡ để thực hiện thao tác gỡ máy ảo khỏi schedule (bạn cũng có thể click vào dấu “x” ở cuối listbox để gỡ cùng lúc toàn bộ máy ảo khỏi schedule), sau đó chọn Apply instances.

  file