Tất cả tài liệu

Cloud Server

    Quản lý GPU Server với HPC Portal
    Quản lý GPU Server với HPC Portal
    Updated on 11 Jul 2024

    HPC Portal là trang quản trị GPU Server vật lý cho các dòng RTX 3090, RTX 4090 của FPT Cloud.

    Để có thể đăng nhập và khởi tạo máy tại HPC Portal, vui lòng liên hệ quản trị viên để phân quyền và cấp tài nguyên cho tài khoản người dùng.