• Giới thiệu
 • Bảng giá
 • Đối tác
 • Sự kiện

Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Tạo Storage Disk
  Tạo Storage Disk
  Updated on 30 Oct 2023

  Để tạo mới Storage Disk bạn thao tác như sau:

  Bước 1: Ở menu chọn Compute Engine > Storage Disk, chọn New Storage.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 57

  Bước 2: Nhập các thông tin theo yêu cầu của hệ thống:

  • Name: Tên Storage
  • Policy: Loại Storage
  • Size: Kích thước Storage

  Userguide FPT Cloud Server 2022 58

  Bước 3: Chọn Create. Hệ thống sẽ tiến hành khởi tạo và thông báo kết quả.

  Nếu thành công, Storage Disk mới sẽ được hiển thị ở trang Storage Disk Management.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 59