Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Tạo Storage Disk
  Tạo Storage Disk
  Updated on 20 May 2024

  Để tạo mới Storage Disk người thao tác như sau:

  Bước 1: Ở menu chọn Compute Engine > Storage Disk, chọn Create Storage.

  file

  Bước 2: Nhập các thông tin theo yêu cầu của hệ thống:

  • Name: Tên Storage

  • Storage Policy: Loại Storage

  • Size: Kích thước Storage

  • Applied instance (optional): Máy ảo gắn vào storage (có thể gắn sau)

  file

  Bước 3: Chọn Create storage disk. Hệ thống sẽ tiến hành khởi tạo và thông báo kết quả.

  Nếu thành công, Storage Disk mới sẽ được hiển thị ở trang Storage Disk Management.

  file