Tạo Storage Disk
Tạo Storage Disk

Để tạo mới Storage Disk bạn thao tác như sau:

Bước 1: Ở menu chọn Compute Engine > Storage Disk, chọn New Storage.

Userguide FPT Cloud Server 2022 57

Bước 2: Nhập các thông tin theo yêu cầu của hệ thống:

  • Name: Tên Storage
  • Policy: Loại Storage
  • Size: Kích thước Storage

Userguide FPT Cloud Server 2022 58

Bước 3: Chọn Create. Hệ thống sẽ tiến hành khởi tạo và thông báo kết quả.

Nếu thành công, Storage Disk mới sẽ được hiển thị ở trang Storage Disk Management.

Userguide FPT Cloud Server 2022 59