Tất cả tài liệu

Cloud Server

  Tạo một máy ảo
  Tạo một máy ảo
  Updated on 20 Feb 2024

  Bước 1: Ở menu chọn Compute Engine > Instance Management, chọn New instance.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 10

  Bước 2: Chọn cấu hình cho máy ảo theo hướng dẫn của hệ thống:

  Userguide FPT Cloud Server 2022 11

  Bước 3: Chọn Create Instance để thực hiện khởi tạo máy ảo. Hệ thống sẽ thông báo xác nhận, kiểm tra tài nguyên và tiến hành quá trình khởi tạo máy ảo mới dựa vào cấu hình đã chọn.

  Userguide FPT Cloud Server 2022 12